Hvem er vi? / Vedtægter
 

Vedtægter

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen 2000.
§ 1) Foreningens navn er "Fynske Fjordheste". Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2) Foreningens formål er: at øge interessen for avl og brugen af fjordheste på Fyn, således at racen får et godt billede ud ad til.

Formålet søges opnået ved:

a) At varetage avlens interesser overfor organisationer.

b) At medvirke ved kåringer, afkomsskuer, dyrskuer samt opvisninger.

c) At arrangere møder og kurser om aktuelle emner vedrørende fjordheste, f.eks. klippe og mønstringskurser samt køre og ridearrangementer. Alt tilrettelagt, så børn og unge kan være med og få udbytte heraf.

§ 3) I foreningen kan optages alle, der har interesse i og vil samarbejde til gavn for fjordhesten. Der kan optages senior- og junior- og familiemedlemskaber. Med familiemedlamskabet menes en voksen, eventuelt dennes ægtefælle/samlever med egne og/eller hjemmeboende børn under 18 år. Et familiemedlemskab giver stemmeret til 2. Man er juniormedlem til og med det år, hvor man fylder 21 år. Der er stemmeret fra man er fyldt 18 år. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlem på lige fod med seniormedlemmer.  

§ 4) Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri, max. svarende til familiemedlemsskab.

§ 5) Bestyrelsen:

Foreningen tegnes udadtil af formanden og kassér.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 seniormedlemmer, eventuelt 2 juniormedlemmer mellem 14 og 21 år, hvis der er nogle der lader sig opstille. Der er dog først stemmeret efter det fyldte 18. år. Der vælges 2 seniorsuppleanter og 1 juniorsuppleant, hvis der er juniorer i bestyrelsen.

a) Der afgår skiftevis 3 seniormedlemmer og 1 juniormedlem og 2 seniormedlemmer og 1 juniormedlem.

b) Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. En af revisorerne er på valg hvert år.

c) Alle valg gælder for 2 år, genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges hvert år.

d) Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer.

e) Alle tvistigheder afgøres med simpelt stemmeflertal.

f) Regnskabet følger kalenderåret.

§ 6) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og dens afgørelser kan ikke indankes for nogen domstol.

§ 7) Generalforsamlingens dagsorden:

a) Valg af dirrigent og stemmetællere

b) Formandens beretning

c) Det reviderede regnskab fremlægges

d) Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest den 15. januar.

e) Virksomhedsplan for det kommende år

f) Valg af bestyrelse

g) Valg af revisorer

h) Eventuelt

§ 9) Medlemmerne har stemmeret, hvis de har betalt kontingent inden 15. januar.

§ 10) Der kan stemmes ved personligt fremmøde. Såfremt 1 kræver det, da skriftlig afstemning. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal af de fremmødte.

§ 11) Ophævelse af foreningen eller sammenlægning med anden forening kræver indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, hvortil mindst 3/4 af foreningens medlemmer er mødt, og at de stemmer for ophævelsen.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, afholdes der en ny generalforsamling senest en måned efter, med eneste punkt på dagsordenen: "ophævelse af foreningen", og her skal mindst 1 over halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemme for. Kun gyldige stemmer medregnes.
Indvarsling som ved ordinær generalforsamling.

Ved foreninengs opløsning tilfalder evt. midler til "Fjordhesten Danmark".

Fynske Fjordheste